Make your own free website on Tripod.com

【將進酒】

黃河之水天上來

李白

奔流到海不復回

 

君不見。黃河之水天上來。奔流到海不復回。

君不見。高堂明鏡悲白髮。朝如青絲暮成雪。

人生得意須盡歡。莫使金樽空對月。天生我材必有用。千金散盡還復來。烹羊宰牛且為樂。

會須一飲三百杯。岑夫子。丹丘生。將進酒。君莫停。

與君歌一曲。請君為我傾耳聽。鐘鼓饌玉不足貴。但願長醉不願醒。古來聖賢皆寂寞。

惟有飲者留其名。陳王昔時宴平樂。斗酒十千恣讙謔。主人何為言少錢。徑須沽取對君酌。

五花馬。千金裘。呼兒將出換美酒。與爾同消萬古愁

回上頁