Make your own free website on Tripod.com

        友情

          作者:吳研研

            花材:單頂花.小女貞

            花器:小陶杯
 

依直立型的變化.將單頂花的圓潤.及帶有紫紅的色調.來表現彼此之間的友誼交融.及小女貞在冬天媗蓂{的嫩黃.更增跳躍.

 

 


悠由自在       迂迴   快樂天堂    寂靜      茶花    火豔百合  仲夏之旅